Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.ANTEKS.COM.PL

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:
COOKIES - dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
DNI ROBOCZE - oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).
KLIENT - oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę.
KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami.
KUPUJĄCY - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy.
LOGOWANIE - uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie.
PRAWO POLSKIE - oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.).
PRODUKT/TOWAR - oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą .
PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
REGULAMIN - niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę.
REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.
SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.anteks.com.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość.
REKLAMACJA USŁUGI - oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę.
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - oznacza właściciela Sklepu internetowego www.anteks.com.pl - Antoniego Sochackiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "ANTEKS" Antoni Sochacki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 17a w lok. 60 sektoru F (kod pocztowy: 15-324 Białystok), posługującego się numerem NIP 5421069428, numerem REGON 050440993, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA - oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis.
USŁUGA - oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.
UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.anteks.com.pl.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.anteks.com.pl jest handel detaliczny produktami, w tym odzieżą, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
  • połączenie z siecią internet,
  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
  • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Sklepie www.anteks.com.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaznaczenie check-boxa przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §10 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.anteks.com.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

 

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta w Sklepie, kliknąć należy na znajdujący się w prawym górnym rogu strony www.anteks.com.pl napis „Zarejestruj się”, a następnie podać adres poczty elektronicznej i utworzyć hasło. Po zatwierdzeniu wpisanych danych poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”, należy kliknąć w link aktywacyjny znajdujący się w mailu otrzymanym od Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym www.anteks.com.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia w link, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.anteks.com.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  • za pomocą formularza zamówienia,
  • telefonicznie,
  • pocztą elektroniczną.
 3. Dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu złożenia zamówienia, są następujące:
  • imię,
  • nazwisko,
  • telefon,
  • adres e-mail,
  • ulica i nr domu,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • firma i NIP (w przypadku składania zamówienia w ramach działalności gospodarczej).
 4. W celu złożenia w Sklepie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
  • wybrać rodzaj towarów, aby przejść w ten sposób do podstrony ze szczegółowymi opisami poszczególnych produktów;
  • kliknąć na znajdujące się przy opisie wybranego towaru pole z napisem „Do koszyka”, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym koszyku;
  • wybrać odpowiedni sposób płatności;
  • kliknąć na pole z napisem „Zamawiam”;
  • zalogować się na swoje konto w Sklepie albo kliknąć na pole „Złóż zamówienie”;
  • podać dane osobowe wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu i zatwierdzić je klikając na pole z napisem „Podsumowanie” (warunek podania danych osobowych nie dotyczy Użytkownika zalogowanego);
  • przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez ponowne kliknięcie na pole z napisem „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (w tym momencie następuje zawarcie umowy sprzedaży).
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
 6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową (e-mail: anteks@home.pl)  .
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 8. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
  • gotówką przy odbiorze towaru od kuriera,
  • przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • e-raty,
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy, na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank „Bank Spółdzielczy w Białymstoku” pod numerem 82 8060 0004 0050 0281 2000 0020.
 10. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.
 11. Maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy wynosi 2 dni robocze. Czas dostawy wynosi natomiast: w przypadku paczek do 50 kg nie więcej niż 2 dni robocze, a w przypadku paczek powyżej 50 kg (palet) nie więcej niż 3 dni robocze.

 

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotu profesjonalnego (zawodowo zajmującego się transportem drogowym towarów): firmy DPD Polska Sp. z o.o.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy towaru, każdorazowo podawany jest na stronie www.anteks.com.pl podczas składania zamówienia przez Użytkownika, przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

§6. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość

  1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres anteks@home.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na adres: ul. Kawaleryjska 17a sektor F-pawilon 60, 15-324 Białystok. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj (.doc .pdf).
  3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:

 

"ANTEKS" Antoni Sochacki
ul. Kawaleryjska 17A/60 sektor F
15-324 Białystok

 

 1. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów);
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

 

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
  2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 662-006-068, w tradycyjnej formie pisemnej na adres: ul. Kawaleryjska 17a - sektor F - pawilon 60 kod pocztowy 15-324 Białystok, pocztą elektroniczną na adres: anteks@home.pl).
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
  4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:

 

"ANTEKS" Antoni Sochacki
ul. Kawaleryjska 17A/60 sektor F
15-324 Białystok

 

 1. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego (.doc .pdf). Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 5. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 6. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

 

§8. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).
  2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 662-006-068, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: anteks@home.pl).
  3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 dni roboczych (najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych) od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
  5. Reklamowany produkt odesłać należy na adres:

 

"ANTEKS" Antoni Sochacki
ul. Kawaleryjska 17A/60 sektor F
15-324 Białystok

 

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 2. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 5. Wszystkie otrzymane przez Kupujących towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 6. Gwarancja, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedawcy, w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

 

§10. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. Usługodawca podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, zapobieganiu wycieku danych osobowych oraz ich zniekształceniu.
 4. Każdorazowo cele, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 5. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Kupujących przez Usługodawcę:
  • zawarcie oraz realizacja Umów Sprzedaży,
  • marketing bezpośredni produktów lub usług Usługodawcy
 6. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników i Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych powyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Dane osobowe Użytkowników lub Kupujących przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży Usługodawca przetwarza, w tym przechowuje, przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Usługodawcy jest prawnie usprawiedliwiony cel realizowanych przez Usługodawcę (zgodnie z Motywem 47 Preambuły RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług). Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego Usługodawca przetwarza, w tym przechowuje do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.
 10. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkowników lub Kupujących w celu marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 11. Możliwi odbiorcy danych osobowych:
  • w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

 

§11. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Zgodnie z przepisami, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ANTEKS Antoni Sochacki, ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do „bycia zapomnianym” oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 2. Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie ANTEKS Antoni Sochacki, poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@anteks.com.pl .
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli:
  • ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na ANTEKS Antoni Sochacki w przepisach obowiązującego prawa lub
  • gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony przez ANTEKS Antoni Sochacki jej roszczeń.
 4. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Kupującego i ANTEKS Antoni Sochacki łączy Umowa Sprzedaży.

 

§12. Subskrypcja newslettera

 1. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera, Usługodawca dostarczy mu informacje dotyczące produktów i usług Usługodawcy w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej, innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.).
 2. Subskrypcja Newslettera może wiązać się z wykorzystaniem danych osobowych w celu udostepnienia Użytkownikowi reklamy związanej z produktami i usługami Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych mediów elektronicznych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§13. Cookies (ciasteczka)

 1. ANTEKS Antoni Sochacki w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego używa plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu Internetowego z uwzględnieniem potrzeb Użytkowników oraz Kupujących i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu Internetowego. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowy;
  • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  • optymalizacji zawartości strony Sklepu Internetowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji Użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
  • prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia akceptacji korzystania z plików cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka akceptacja może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies

 

§14. Postanowienia końcowe

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155), Sprzedawca przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Sprzęt należy wysyłać na adres:

 

"ANTEKS" Antoni Sochacki
ul. Kawaleryjska 17A/60 sektor F
15-324 Białystok

 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.
 6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.anteks.com.pl/regulamin i dokonanie wydruku.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Pliki do pobrania:

 • Regulamin - wersja PDF
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl